vrijdag 20 november 2009

Terugblik Algemene Beschouwingen

Hierbij de beloofde terugblik op de Algemene Beschouwingen. Deze behandeling van de gemeentebegroting voor het komende jaar en de terugblik op het afgelopen jaar, want daar ging het om, duurde in totaal ongeveer 8 uur en werd door RTV Katwijk uitgezonden. Ik beperk me in deze bijdrage tot de ingediende moties en amendementen ten aanzien van de begroting voor 2010.

Er werden 8 moties en één amendement ingediend. Waar gingen die over?

Motie 1: Onderzoek herinvoering Visserijdagen, ingediend door de SGP. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Een aardige motie, waarin wordt gepleit voor de terugkeer van de Visserijdagen. Deze Visserijdagen werden in het verleden in Katwijk gehouden - voor het laatst ergens in de jaren ’90 – met allerlei bezienswaardigheden en activiteiten rondom de (historie van de) visserij in Katwijk aan Zee. Persoonlijk juich ik ieder initiatief toe wat kan bijdragen aan de versterking van het maritieme karakter van Katwijk aan Zee. De terugkeer van de Visserijdagen zie ik tevens als een zetje in de rug voor de aanleg van de zeejachthaven. Jammer dat de SGP de aanleg van een zeejachthaven juist als een bedreiging voor economie en toerisme beschouwt…

Motie 2: Inhuur personeel, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het is goed als de gemeenteraad in haar kaderstellende rol ten opzichte van het College ook aandacht vraagt voor de mate van inhuur van personeel. Echter, hierbij past een motie op hoofdlijnen en geen motie op detailniveau (inzicht in inhuur per afdeling) zoals de ingediende motie.

Motie 3: Bediening Sandtlaanbrug/Additioneel Kanaal, ingediend door GemeenteBelangen. Motie is verworpen, met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen. De fracties van GemeenteBelangen, VVD en PvdA stemmen voor, de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP stemmen tegen.
Jammer dat deze motie niet is aangenomen. De Sandtlaanbrug, over het Additioneel Kanaal, blijkt in het weekend, vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur gesloten te zijn. Het zou goed zijn als Katwijk ook via het water goed bereikbaar is. Verruiming van de openingstijden van de brug om het watertoerisme naar Katwijk te bevorderen lijkt mij een goede zaak. Ik vraag me af wat de tegenstemmers – CDA, SGP, ChristenUnie – nu werkelijk willen op het gebied van toerisme. Is Katwijk dan toch een eiland?

Motie 4: Koppeling Lentevreugd/Panbos, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken). Het College gaat onderzoeken of deze gebieden met elkaar verbonden kunnen worden. Het lijkt me verder een goed plan als dit groene gebied verder richting Katwijk kan worden doorgetrokken door een aantal barakken af te breken. Zodoende hebben we compensatie geregeld voor de aan te leggen verlengde Westerbaan (verlengde Laan van Nieuw Zuid, wat mij betreft).

Motie 5: Plasticinzameling, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het is maar goed dat wethouder Van Duijn binnenkort met een plan komt voor een laagdrempelig plasticinzamelingssysteem. Op dit moment wordt het inzamelen van plastic binnen onze gemeente bepaald niet aangemoedigd. De motie had mijn sympathie maar blijkt dus te vroeg ingediend, althans, dat blijkt. Ik ben heel benieuwd waar de wethouder mee komt.

Motie 6: Locatie hoofdbibliotheek, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het lijkt me goed als de hoofdbibliotheek centraal binnen de nieuwe gemeente Katwijk wordt gehuisvest. De locatie Duinvallei, binnen de Zanderij, lijkt mij uitermate geschikt. De hoofdbibliotheek is een centrale voorziening en centrale voorzieningen dienen zodanig te worden gehuisvest zodat deze voor alle inwoners binnen onze gemeente gemakkelijk te bereiken zijn.

Motie 7: Analyse begrotingsmaatregelen, ingediend door de ChristenUnie (ingetrokken). Het betrof een motie waarin het College wordt opgeroepen om een analyse te maken van de oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen ten aanzien van de belangrijkste bedreigingen van een sluitende begroting. Goede motie, maar wethouder De Jong geeft aan dat het College in het voorjaar van 2010 met een plan komt voor mogelijke bezuinigingen. Ik ben benieuwd!

Motie 8: Teruggave € 1000,- per huishouden, ingediend door de VVD (ingetrokken).
De motie bleek onhaalbaar. Immers, het bedrag dat gemoeid is met de uitkering van de Nuon-aandelen is vastgezet op een spaarrekening bij de Rabobank. Los van de zin en onzin van deze motie stel ik vast dat geen enkele andere stimuleringsmaatregel is aangenomen die past bij de economische recessie die ons ook lokaal treft.

Amendement Tripodia, ingediend door de PvdA. Het gaat om een structurele verhoging van de subsidie voor culturele activiteiten met € 50.000,-. Voor een gemeente als de onze met ruim 60.000 inwoners is het niet verkeerd om te investeren in culturele activiteiten. Daarbij zou ik Tripodia als een klasse apart willen beschouwen. Overigens is het goed om het subsidiebeleid nog eens goed te bekijken en het daarvoor bestemde gemeenschapsgeld zo nuttig mogelijk in te zetten. Subsidies zijn in mijn ogen overigens nooit vanzelfsprekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten