Doorgaan naar hoofdcontent

Voorstel nieuwbouw bibliotheek ingetrokkenAfgelopen dinsdag stond de raadscommissie Welzijn weer even in het middelpunt van de belangstelling. Het voornaamste onderwerp van gesprek waren de nieuwbouwplannen voor de bibliotheek. Na een soms stevig debat was de eindconclusie dat het voorstel van het College voor o.a. nieuwbouw is teruggenomen. Anders gezegd: nieuwbouw is voorlopig van de baan. 


De VVD heeft in het bibliotheek-debat de nadruk gelegd op zichtbaarheid van de bibliotheek in de kernen, maatwerk leveren en kansen voor samenwerking aangegeven als alternatief voor dure nieuwbouw in het centrum van Katwijk aan Zee. Eén van die kansen betreft de vorming van een multifunctioneel Tripodia, door de bibliotheek in Hoornes-Rijnsoever haar intrek te laten nemen in Tripodia. Immers, ons huidige cultuurcluster heeft de beschikking over filmzalen, ruimte voor theater, leeszaal en een cafévoorziening. 


Deze vorm van vergaande samenwerking tussen de bibliotheek en Tripodia heb ik overigens al vóór de zomervakantie genoemd, bij de bespreking van het Integraal Accommodatiebeleid. Het is wel zo efficiënt om accommodaties waar gemeentegeld in zit (gemeentelijk vastgoed) zo optimaal mogelijk in te zetten.  Verder wilden we als VVD het coalitieakkoord met CDA en ChristenUnie blijven volgen door Tripodia nadrukkelijk bij onze alternatieve plan te betrekken. Immers, in het coalitieakkoord staat genoemd dat Tripodia zich ontwikkelt tot een volwaardig cultureel podium. 


Door de bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever in Tripodia te vestigen, met culturele activiteiten als film, theater, boekpresentaties, lezingen etc. worden we zo op onze wenken bediend! Een goed functionerend Tripodia en een goede bibliotheekvoorziening in de kern Hoornes-Rijnsoever, die ook nog eens maatwerk kan leveren als het gaat om het belang van lezen, aanpak van laaggeletterdheid, etc. Dat lijkt ons de goede gang van zaken, in plaats van het ene cultureel cluster op te bouwen en het andere culturele cluster (Tripodia) als het ware af te breken. 


Voor de volledigheid volgt hieronder nog mijn inbreng in eerste termijn van afgelopen dinsdag:


Voorzitter,

Bij het functioneel ontwerp voor een nieuwe bibliotheek dringt zich de vergelijking op met de klassieke reclamespot: het vernieuwde product is nu nog beter, nu nog mooier, overtreft alles en mag een niet te missen product zijn. Met andere woorden; het ‘oude’ product was eigenlijk waardeloos.  Dat woord wil mijn fractie absoluut niet in de mond nemen. Als we praten over de Bibliotheek Katwijk dan is mijn fractie in principe tevreden over het functioneren van de bibliotheekvoorziening in onze gemeente.  Dat er evenwel verbeter- en ontwikkelpunten zijn te benoemen is voor mijn fractie ook duidelijk. Het is echter de vraag hoe je hiermee omgaat.

In de commissie Welzijn van januari dit jaar heeft de VVD al gezegd dat we voorzichtig moesten omgaan met een miljoenen verslindend project.  Nu is het voorstel waar de portefeuillehouder mee komt al van 19 mln naar 14 mln gezakt. Een indicatief bedrag wat naar ons inzicht te laag is ingeschat. Naar onze mening zullen de kosten veel hoger uitvallen. Voordat de ene steen op de andere is gelegd zal al een flink bedrag aan gemeenschapsgeld zijn uitgegeven, afhankelijk van grondverwervingskosten en andere kosten in de breedste zin van het woord, die verband houden met het bouwen op de vierkante millimeter, want daar hebben we het over als we in Katwijk aan Zee zouden moeten gaan bouwen.

En als er dan sprake is van nieuwbouw, dan is het verhaal nog niet uit. Vergelijkbare cases, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek in Deventer, laten zien dat de jaarlijkse exploitatiekosten van zo’n nieuwe bieb fors zullen stijgen. Het vooruitzicht van een nieuwe bibliotheek aan het gemeentelijk infuus omdat keer op keer sprake is van een exploitatietekort is geen prettig vooruitzicht. De Bibliotheek in Katwijk is wat dat betreft in het verleden bepaald niet vrij geweest van exploitatietekorten. Overigens, nieuwbouw zoals in Deventer is pas over vier jaar gereed. Achter welke feiten loopt men dan aan?


Nut en noodzaak?
Voorzitter, de VVD heeft de toon gezet voor dit debat door zich duidelijk uit te spreken tegen nieuwbouw van een bibliotheekvoorziening in de vorm van een nieuw paleis. De VVD heeft daar een aantal redenen voor. Allereerst acht mijn fractie het van groot belang om de zaken in breder perspectief te bekijken.  Juist in tijden van economische tegenspoed is het van groot belang om uiterst zorgvuldig om te gaan met de investeringsreserve. Met minder geld uit het gemeentefonds, zware verliezen uit grondexploitaties en de impact van de bedragen die hiermee verband houden, diverse lokale ombuigingsoperaties met alle pijn van dien en de internationale financiële situatie is wat ons betreft het devies: een euro kun je maar één keer uitgeven. De VVD geeft die euro en het veelvoud daarvan liever uit aan verbetering van de wegeninfrastructuur, een zeejachthaven en het bevorderen van bedrijvigheid, om maar wat zaken te noemen.Nogmaals voorzitter, in principe voldoet de huidige bibliotheekvoorziening. Hier wordt geen pleidooi gehouden voor afschaffing van de bibliotheek. Hier wordt een pleidooi gehouden voor een gezonde kijk op gemeentelijke uitgaven, het stellen van prioriteiten en het bedenken van creatieve oplossingen.

Het realiseren van een grandcafé, een theater, een filmzaal, flexplekken voor ZZP’ers en studiewerkplekken heeft voor ons geen prioriteit. Deels omdat deze al voorhanden zijn, deels omdat dit geen taak is van de overheid maar van andere maatschappelijke partners, particulieren en ondernemers.


Samenwerking
Voorzitter, wie ergens tegen is, is ook ergens vóór. De VVD wil voor de toekomst een bibliotheekvoorziening die op verschillende manieren zichtbaar is in de lokale samenleving en vitale coalities met maatschappelijke partners smeedt. Een paar voorstellen van onze kant:

De VVD acht behoud van de vestiging aan de Schelpendam verstandig. De vestiging in de Hoornes kan deels worden ingezet als kantoorlocatie. De overige vrijvallende ruimte kan multifunctioneel worden ingezet. Verder is de VVD voorstander van vergaande samenwerking tussen de bibliotheek en Tripodia. Juist in de kern Hoornes-Rijnsoever liggen er kansen om het belang van lezen verder te bevorderen.

Gelet op de functies die Tripodia nu al biedt, zoals een filmzaal en ruimte voor een leeszaal, boekpresentaties, exposities en een cafévoorziening, ligt hier een uitgelezen kans voor een bloeiend multifunctioneel centrum waarbinnen de diverse vormen van cultuuraanbod elkaar versterken, én waarbij de mogelijkheid van inloop van winkelend publiek is gegarandeerd.

De strandbibliotheek is een succes gebleken, maakt deel uit van het toeristisch aanbod en moet behouden blijven. 

De bibliotheekvestiging in Rijnsburg kan worden verplaatst naar het multifunctionele gemeenschapshuis in Rijnsburg. De bieb in Katwijk a/d Rijn moet zich op jeugd tot 12-13 jaar en ouderen blijven richten, met bijvoorbeeld de Skoolzone. De locatie in Valkenburg verdient extra aandacht omdat deze nog maar vijf jaar geleden is verbouwd.

Verder kan bij de uitwerking van de woonservicezones een bibliotheekvoorziening worden ingepast en op andere manieren de samenwerking met verzorgings- en verpleegtehuizen worden gezocht. Zodoende kan ook qua collectie-aanbod maatwerk worden verzorgd.  Samenwerking met het Theatercafé in de Voorstraat kan ook maatwerk opleveren, net als samenwerking met jongerensociëteiten en hun locaties. Vanzelfsprekend geldt dat ook in de samenwerking met de scholen, in brede zin, om laaggeletterdheid, huiswerkbegeleiding bij het maken van werkstukken samen te faciliteren en elkaar qua aanbod te versterken.

Voorzitter, door het zoeken van samenwerking met maatschappelijke partners en het delen van ruimte kunnen voorzieningen ontstaan met een daarmee gepaard gaande dynamiek die men niet voor mogelijk had kunnen houden. Voorzitter, wat de VVD betreft kan het boek met het functioneel ontwerp  qua nieuwbouw worden gesloten.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!