Doorgaan naar hoofdcontent

Voorstel nieuwbouw bibliotheek ingetrokkenAfgelopen dinsdag stond de raadscommissie Welzijn weer even in het middelpunt van de belangstelling. Het voornaamste onderwerp van gesprek waren de nieuwbouwplannen voor de bibliotheek. Na een soms stevig debat was de eindconclusie dat het voorstel van het College voor o.a. nieuwbouw is teruggenomen. Anders gezegd: nieuwbouw is voorlopig van de baan. 


De VVD heeft in het bibliotheek-debat de nadruk gelegd op zichtbaarheid van de bibliotheek in de kernen, maatwerk leveren en kansen voor samenwerking aangegeven als alternatief voor dure nieuwbouw in het centrum van Katwijk aan Zee. Eén van die kansen betreft de vorming van een multifunctioneel Tripodia, door de bibliotheek in Hoornes-Rijnsoever haar intrek te laten nemen in Tripodia. Immers, ons huidige cultuurcluster heeft de beschikking over filmzalen, ruimte voor theater, leeszaal en een cafévoorziening. 


Deze vorm van vergaande samenwerking tussen de bibliotheek en Tripodia heb ik overigens al vóór de zomervakantie genoemd, bij de bespreking van het Integraal Accommodatiebeleid. Het is wel zo efficiënt om accommodaties waar gemeentegeld in zit (gemeentelijk vastgoed) zo optimaal mogelijk in te zetten.  Verder wilden we als VVD het coalitieakkoord met CDA en ChristenUnie blijven volgen door Tripodia nadrukkelijk bij onze alternatieve plan te betrekken. Immers, in het coalitieakkoord staat genoemd dat Tripodia zich ontwikkelt tot een volwaardig cultureel podium. 


Door de bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever in Tripodia te vestigen, met culturele activiteiten als film, theater, boekpresentaties, lezingen etc. worden we zo op onze wenken bediend! Een goed functionerend Tripodia en een goede bibliotheekvoorziening in de kern Hoornes-Rijnsoever, die ook nog eens maatwerk kan leveren als het gaat om het belang van lezen, aanpak van laaggeletterdheid, etc. Dat lijkt ons de goede gang van zaken, in plaats van het ene cultureel cluster op te bouwen en het andere culturele cluster (Tripodia) als het ware af te breken. 


Voor de volledigheid volgt hieronder nog mijn inbreng in eerste termijn van afgelopen dinsdag:


Voorzitter,

Bij het functioneel ontwerp voor een nieuwe bibliotheek dringt zich de vergelijking op met de klassieke reclamespot: het vernieuwde product is nu nog beter, nu nog mooier, overtreft alles en mag een niet te missen product zijn. Met andere woorden; het ‘oude’ product was eigenlijk waardeloos.  Dat woord wil mijn fractie absoluut niet in de mond nemen. Als we praten over de Bibliotheek Katwijk dan is mijn fractie in principe tevreden over het functioneren van de bibliotheekvoorziening in onze gemeente.  Dat er evenwel verbeter- en ontwikkelpunten zijn te benoemen is voor mijn fractie ook duidelijk. Het is echter de vraag hoe je hiermee omgaat.

In de commissie Welzijn van januari dit jaar heeft de VVD al gezegd dat we voorzichtig moesten omgaan met een miljoenen verslindend project.  Nu is het voorstel waar de portefeuillehouder mee komt al van 19 mln naar 14 mln gezakt. Een indicatief bedrag wat naar ons inzicht te laag is ingeschat. Naar onze mening zullen de kosten veel hoger uitvallen. Voordat de ene steen op de andere is gelegd zal al een flink bedrag aan gemeenschapsgeld zijn uitgegeven, afhankelijk van grondverwervingskosten en andere kosten in de breedste zin van het woord, die verband houden met het bouwen op de vierkante millimeter, want daar hebben we het over als we in Katwijk aan Zee zouden moeten gaan bouwen.

En als er dan sprake is van nieuwbouw, dan is het verhaal nog niet uit. Vergelijkbare cases, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek in Deventer, laten zien dat de jaarlijkse exploitatiekosten van zo’n nieuwe bieb fors zullen stijgen. Het vooruitzicht van een nieuwe bibliotheek aan het gemeentelijk infuus omdat keer op keer sprake is van een exploitatietekort is geen prettig vooruitzicht. De Bibliotheek in Katwijk is wat dat betreft in het verleden bepaald niet vrij geweest van exploitatietekorten. Overigens, nieuwbouw zoals in Deventer is pas over vier jaar gereed. Achter welke feiten loopt men dan aan?


Nut en noodzaak?
Voorzitter, de VVD heeft de toon gezet voor dit debat door zich duidelijk uit te spreken tegen nieuwbouw van een bibliotheekvoorziening in de vorm van een nieuw paleis. De VVD heeft daar een aantal redenen voor. Allereerst acht mijn fractie het van groot belang om de zaken in breder perspectief te bekijken.  Juist in tijden van economische tegenspoed is het van groot belang om uiterst zorgvuldig om te gaan met de investeringsreserve. Met minder geld uit het gemeentefonds, zware verliezen uit grondexploitaties en de impact van de bedragen die hiermee verband houden, diverse lokale ombuigingsoperaties met alle pijn van dien en de internationale financiële situatie is wat ons betreft het devies: een euro kun je maar één keer uitgeven. De VVD geeft die euro en het veelvoud daarvan liever uit aan verbetering van de wegeninfrastructuur, een zeejachthaven en het bevorderen van bedrijvigheid, om maar wat zaken te noemen.Nogmaals voorzitter, in principe voldoet de huidige bibliotheekvoorziening. Hier wordt geen pleidooi gehouden voor afschaffing van de bibliotheek. Hier wordt een pleidooi gehouden voor een gezonde kijk op gemeentelijke uitgaven, het stellen van prioriteiten en het bedenken van creatieve oplossingen.

Het realiseren van een grandcafé, een theater, een filmzaal, flexplekken voor ZZP’ers en studiewerkplekken heeft voor ons geen prioriteit. Deels omdat deze al voorhanden zijn, deels omdat dit geen taak is van de overheid maar van andere maatschappelijke partners, particulieren en ondernemers.


Samenwerking
Voorzitter, wie ergens tegen is, is ook ergens vóór. De VVD wil voor de toekomst een bibliotheekvoorziening die op verschillende manieren zichtbaar is in de lokale samenleving en vitale coalities met maatschappelijke partners smeedt. Een paar voorstellen van onze kant:

De VVD acht behoud van de vestiging aan de Schelpendam verstandig. De vestiging in de Hoornes kan deels worden ingezet als kantoorlocatie. De overige vrijvallende ruimte kan multifunctioneel worden ingezet. Verder is de VVD voorstander van vergaande samenwerking tussen de bibliotheek en Tripodia. Juist in de kern Hoornes-Rijnsoever liggen er kansen om het belang van lezen verder te bevorderen.

Gelet op de functies die Tripodia nu al biedt, zoals een filmzaal en ruimte voor een leeszaal, boekpresentaties, exposities en een cafévoorziening, ligt hier een uitgelezen kans voor een bloeiend multifunctioneel centrum waarbinnen de diverse vormen van cultuuraanbod elkaar versterken, én waarbij de mogelijkheid van inloop van winkelend publiek is gegarandeerd.

De strandbibliotheek is een succes gebleken, maakt deel uit van het toeristisch aanbod en moet behouden blijven. 

De bibliotheekvestiging in Rijnsburg kan worden verplaatst naar het multifunctionele gemeenschapshuis in Rijnsburg. De bieb in Katwijk a/d Rijn moet zich op jeugd tot 12-13 jaar en ouderen blijven richten, met bijvoorbeeld de Skoolzone. De locatie in Valkenburg verdient extra aandacht omdat deze nog maar vijf jaar geleden is verbouwd.

Verder kan bij de uitwerking van de woonservicezones een bibliotheekvoorziening worden ingepast en op andere manieren de samenwerking met verzorgings- en verpleegtehuizen worden gezocht. Zodoende kan ook qua collectie-aanbod maatwerk worden verzorgd.  Samenwerking met het Theatercafé in de Voorstraat kan ook maatwerk opleveren, net als samenwerking met jongerensociëteiten en hun locaties. Vanzelfsprekend geldt dat ook in de samenwerking met de scholen, in brede zin, om laaggeletterdheid, huiswerkbegeleiding bij het maken van werkstukken samen te faciliteren en elkaar qua aanbod te versterken.

Voorzitter, door het zoeken van samenwerking met maatschappelijke partners en het delen van ruimte kunnen voorzieningen ontstaan met een daarmee gepaard gaande dynamiek die men niet voor mogelijk had kunnen houden. Voorzitter, wat de VVD betreft kan het boek met het functioneel ontwerp  qua nieuwbouw worden gesloten.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…