Doorgaan naar hoofdcontent

Voorstel nieuwbouw bibliotheek ingetrokkenAfgelopen dinsdag stond de raadscommissie Welzijn weer even in het middelpunt van de belangstelling. Het voornaamste onderwerp van gesprek waren de nieuwbouwplannen voor de bibliotheek. Na een soms stevig debat was de eindconclusie dat het voorstel van het College voor o.a. nieuwbouw is teruggenomen. Anders gezegd: nieuwbouw is voorlopig van de baan. 


De VVD heeft in het bibliotheek-debat de nadruk gelegd op zichtbaarheid van de bibliotheek in de kernen, maatwerk leveren en kansen voor samenwerking aangegeven als alternatief voor dure nieuwbouw in het centrum van Katwijk aan Zee. Eén van die kansen betreft de vorming van een multifunctioneel Tripodia, door de bibliotheek in Hoornes-Rijnsoever haar intrek te laten nemen in Tripodia. Immers, ons huidige cultuurcluster heeft de beschikking over filmzalen, ruimte voor theater, leeszaal en een cafévoorziening. 


Deze vorm van vergaande samenwerking tussen de bibliotheek en Tripodia heb ik overigens al vóór de zomervakantie genoemd, bij de bespreking van het Integraal Accommodatiebeleid. Het is wel zo efficiënt om accommodaties waar gemeentegeld in zit (gemeentelijk vastgoed) zo optimaal mogelijk in te zetten.  Verder wilden we als VVD het coalitieakkoord met CDA en ChristenUnie blijven volgen door Tripodia nadrukkelijk bij onze alternatieve plan te betrekken. Immers, in het coalitieakkoord staat genoemd dat Tripodia zich ontwikkelt tot een volwaardig cultureel podium. 


Door de bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever in Tripodia te vestigen, met culturele activiteiten als film, theater, boekpresentaties, lezingen etc. worden we zo op onze wenken bediend! Een goed functionerend Tripodia en een goede bibliotheekvoorziening in de kern Hoornes-Rijnsoever, die ook nog eens maatwerk kan leveren als het gaat om het belang van lezen, aanpak van laaggeletterdheid, etc. Dat lijkt ons de goede gang van zaken, in plaats van het ene cultureel cluster op te bouwen en het andere culturele cluster (Tripodia) als het ware af te breken. 


Voor de volledigheid volgt hieronder nog mijn inbreng in eerste termijn van afgelopen dinsdag:


Voorzitter,

Bij het functioneel ontwerp voor een nieuwe bibliotheek dringt zich de vergelijking op met de klassieke reclamespot: het vernieuwde product is nu nog beter, nu nog mooier, overtreft alles en mag een niet te missen product zijn. Met andere woorden; het ‘oude’ product was eigenlijk waardeloos.  Dat woord wil mijn fractie absoluut niet in de mond nemen. Als we praten over de Bibliotheek Katwijk dan is mijn fractie in principe tevreden over het functioneren van de bibliotheekvoorziening in onze gemeente.  Dat er evenwel verbeter- en ontwikkelpunten zijn te benoemen is voor mijn fractie ook duidelijk. Het is echter de vraag hoe je hiermee omgaat.

In de commissie Welzijn van januari dit jaar heeft de VVD al gezegd dat we voorzichtig moesten omgaan met een miljoenen verslindend project.  Nu is het voorstel waar de portefeuillehouder mee komt al van 19 mln naar 14 mln gezakt. Een indicatief bedrag wat naar ons inzicht te laag is ingeschat. Naar onze mening zullen de kosten veel hoger uitvallen. Voordat de ene steen op de andere is gelegd zal al een flink bedrag aan gemeenschapsgeld zijn uitgegeven, afhankelijk van grondverwervingskosten en andere kosten in de breedste zin van het woord, die verband houden met het bouwen op de vierkante millimeter, want daar hebben we het over als we in Katwijk aan Zee zouden moeten gaan bouwen.

En als er dan sprake is van nieuwbouw, dan is het verhaal nog niet uit. Vergelijkbare cases, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek in Deventer, laten zien dat de jaarlijkse exploitatiekosten van zo’n nieuwe bieb fors zullen stijgen. Het vooruitzicht van een nieuwe bibliotheek aan het gemeentelijk infuus omdat keer op keer sprake is van een exploitatietekort is geen prettig vooruitzicht. De Bibliotheek in Katwijk is wat dat betreft in het verleden bepaald niet vrij geweest van exploitatietekorten. Overigens, nieuwbouw zoals in Deventer is pas over vier jaar gereed. Achter welke feiten loopt men dan aan?


Nut en noodzaak?
Voorzitter, de VVD heeft de toon gezet voor dit debat door zich duidelijk uit te spreken tegen nieuwbouw van een bibliotheekvoorziening in de vorm van een nieuw paleis. De VVD heeft daar een aantal redenen voor. Allereerst acht mijn fractie het van groot belang om de zaken in breder perspectief te bekijken.  Juist in tijden van economische tegenspoed is het van groot belang om uiterst zorgvuldig om te gaan met de investeringsreserve. Met minder geld uit het gemeentefonds, zware verliezen uit grondexploitaties en de impact van de bedragen die hiermee verband houden, diverse lokale ombuigingsoperaties met alle pijn van dien en de internationale financiële situatie is wat ons betreft het devies: een euro kun je maar één keer uitgeven. De VVD geeft die euro en het veelvoud daarvan liever uit aan verbetering van de wegeninfrastructuur, een zeejachthaven en het bevorderen van bedrijvigheid, om maar wat zaken te noemen.Nogmaals voorzitter, in principe voldoet de huidige bibliotheekvoorziening. Hier wordt geen pleidooi gehouden voor afschaffing van de bibliotheek. Hier wordt een pleidooi gehouden voor een gezonde kijk op gemeentelijke uitgaven, het stellen van prioriteiten en het bedenken van creatieve oplossingen.

Het realiseren van een grandcafé, een theater, een filmzaal, flexplekken voor ZZP’ers en studiewerkplekken heeft voor ons geen prioriteit. Deels omdat deze al voorhanden zijn, deels omdat dit geen taak is van de overheid maar van andere maatschappelijke partners, particulieren en ondernemers.


Samenwerking
Voorzitter, wie ergens tegen is, is ook ergens vóór. De VVD wil voor de toekomst een bibliotheekvoorziening die op verschillende manieren zichtbaar is in de lokale samenleving en vitale coalities met maatschappelijke partners smeedt. Een paar voorstellen van onze kant:

De VVD acht behoud van de vestiging aan de Schelpendam verstandig. De vestiging in de Hoornes kan deels worden ingezet als kantoorlocatie. De overige vrijvallende ruimte kan multifunctioneel worden ingezet. Verder is de VVD voorstander van vergaande samenwerking tussen de bibliotheek en Tripodia. Juist in de kern Hoornes-Rijnsoever liggen er kansen om het belang van lezen verder te bevorderen.

Gelet op de functies die Tripodia nu al biedt, zoals een filmzaal en ruimte voor een leeszaal, boekpresentaties, exposities en een cafévoorziening, ligt hier een uitgelezen kans voor een bloeiend multifunctioneel centrum waarbinnen de diverse vormen van cultuuraanbod elkaar versterken, én waarbij de mogelijkheid van inloop van winkelend publiek is gegarandeerd.

De strandbibliotheek is een succes gebleken, maakt deel uit van het toeristisch aanbod en moet behouden blijven. 

De bibliotheekvestiging in Rijnsburg kan worden verplaatst naar het multifunctionele gemeenschapshuis in Rijnsburg. De bieb in Katwijk a/d Rijn moet zich op jeugd tot 12-13 jaar en ouderen blijven richten, met bijvoorbeeld de Skoolzone. De locatie in Valkenburg verdient extra aandacht omdat deze nog maar vijf jaar geleden is verbouwd.

Verder kan bij de uitwerking van de woonservicezones een bibliotheekvoorziening worden ingepast en op andere manieren de samenwerking met verzorgings- en verpleegtehuizen worden gezocht. Zodoende kan ook qua collectie-aanbod maatwerk worden verzorgd.  Samenwerking met het Theatercafé in de Voorstraat kan ook maatwerk opleveren, net als samenwerking met jongerensociëteiten en hun locaties. Vanzelfsprekend geldt dat ook in de samenwerking met de scholen, in brede zin, om laaggeletterdheid, huiswerkbegeleiding bij het maken van werkstukken samen te faciliteren en elkaar qua aanbod te versterken.

Voorzitter, door het zoeken van samenwerking met maatschappelijke partners en het delen van ruimte kunnen voorzieningen ontstaan met een daarmee gepaard gaande dynamiek die men niet voor mogelijk had kunnen houden. Voorzitter, wat de VVD betreft kan het boek met het functioneel ontwerp  qua nieuwbouw worden gesloten.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.