Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed - de Notitie


Zoals al aangekondigd zal op dinsdag 13 maart a.s. in de raadscommissie Welzijn een discussie worden gestart over een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed. Deze discussie zal worden gevoerd aan de hand van onderstaande notitie. Hopelijk leidt de behandeling van deze notitie allereerst tot het inzicht dat puzzelen met gemeentelijk vastgoed in meerdere opzichten zin heeft. Natuurlijk zetten we daarbij in op het bereiken van concrete resultaten, liefst op korte termijn. Vooral de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever is daarmee geholpen. 

Notitie (her)ontwikkeling huidig gemeentelijk vastgoed

Inleiding
De huidige financiële crisis, met haar weerslag op onze gemeente en de uitwerking ervan in het ‘Scherp aan de wind’-programma,  de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed en het realisatieproces daarvan geven nadrukkelijk aanleiding tot herbezinning.

Het verloop van sommige bouwprojecten (w.o. ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed) binnen de gemeente Katwijk is verschillend te noemen. Sommige projecten kennen een lang voortraject, andere projecten kennen forse budgetoverschrijdingen. Er zijn ook (risicovolle) projecten die geen doorgang vinden omdat de stap voor een degelijk financieel onderzoek niet wordt genomen. Daarnaast zijn er ook projecten die de tekentafel nog niet hebben kunnen verlaten vanwege de (financiële) complexiteit en/of is er een link met de grondexploitatie-portefeuille van de gemeente Katwijk.

Bij het inzoomen op eerdere cases van (her)ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed springen – naast het succesvol huisvesten van organisaties en verenigingen – vooral de financiële consequenties in het oog.  De realisatie van het multifunctioneel centrum ‘Ons Huis’ en het verloop van het project De Coligny met een budgetoverschrijding van minstens 900.000 euro zijn hierbij illustratief.

Het project Oeverpolder  kent een lang voortraject. De huidige marktomstandigheden en de nieuwe visie op accommodatiebeleid (optimaal gebruik van bestaand gemeentelijk vastgoed) vragen nadrukkelijk om herbezinning van dit project.  De voortgangsmelding van het College betreffende de kernscenario’s Integraal Accommodatiebeleid (10/1/2012, zaaknummer 2008-28282) sluit aan op deze herbezinning en de aanleiding daartoe.

Het project Oeverpolder is gesitueerd tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum het Kwadrant. Sinds lange tijd wordt er gewerkt aan planvorming voor een multifunctioneel centrum op genoemde locatie.

Beoogd resultaat
Deze notitie  voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum en het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.   

Schrappen van het project Oeverpolder als multifunctionele voorziening biedt dus kansen ten aanzien van herverdeling van het gebruik van gemeentelijk vastgoed en het sluit aan bij de visie (en de noodzaak) om bestaand gemeentelijk vastgoed beter te benutten. Daarbij begint voor een aantal verenigingen de factor tijd een grote rol te spelen. Het risico van langdurig uitstel van planontwikkeling kan met zich mee brengen dat de gemeente op een later moment om uiteenlopende redenen geconfronteerd kan worden met (veel) hogere kosten.


Oplossingen voor (her)verdeling van gemeentelijk vastgoed:
-    Versterking van het cultureel cluster Tripodia. Aan Tripodia wordt een onderkomen voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en een volwaardig servicepunt van de bibliotheek toegevoegd.  De zoektocht van de wijkvereniging naar een nieuw onderkomen komt hiermee ten einde. Het probleem van een tekort aan ruimte en faciliteiten voor de bibliotheek Katwijk is hiermee opgelost. Het cultureel cluster Tripodia heeft reeds de beschikking over diverse zalen/ontvangstruimtes en een restaurant-faciliteit.  Met het toevoegen van genoemde functies en gelet op de ligging van Tripodia – in winkelcentrum Hoornespassage met haar parkeerfaciliteiten -  wordt hiermee een duurzame oplossing bereikt. Uitbreiding van Tripodia is hiervoor wel noodzakelijk. De oppervlakte van de huidige bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever valt hiermee vrij. 

-    Versterking van het zorgcentrum ‘Het Kwadrant’ en daarmee het Centrum van Jeugd en Gezin. Door het toevoegen van Cardea Katwijk(Jeugdzorg) ontstaat op deze locatie een volwaardig zorgcluster. De combinatie van Centrum van Jeugd en Gezin en een Jeugdzorgvoorziening op dezelfde locatie komt ons zeer wenselijk voor.  Tevens  kan in het Kwadrant (door herverdeling van de beschikbare ruimte of zonodig uitbreiding) worden voorzien in een extra woonservicevoorziening door de toevoeging van huisartsen en fysiotherapie.  

-    Door de voornoemde vrijval van de ruimte van de huidige bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever dienen zich kansen en mogelijkheden aan voor verenigingen die – naarstig – op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Een verhuizing van RTV Katwijk naar deze locatie behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden, zonodig in combinatie met een andere vereniging.

-    Voor het MoederKindcentrum Femke kan nieuwe huisvesting worden gerealiseerd in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie in Sporthal Cleijn Duin (zie Collegevoorstel met zaaknummer 2011-21165).

Met bovenstaande voorstellen wordt in eerste instantie beoogd een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk ter discussie te stellen.  Het College wordt verzocht deze voorstellen op financiële haalbaarheid te toetsen en een globale planning op te stellen voor wat betreft de uitvoering ervan.

Namens de VVD-fractie,
Edwin de Mol

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.