Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed - de Notitie


Zoals al aangekondigd zal op dinsdag 13 maart a.s. in de raadscommissie Welzijn een discussie worden gestart over een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed. Deze discussie zal worden gevoerd aan de hand van onderstaande notitie. Hopelijk leidt de behandeling van deze notitie allereerst tot het inzicht dat puzzelen met gemeentelijk vastgoed in meerdere opzichten zin heeft. Natuurlijk zetten we daarbij in op het bereiken van concrete resultaten, liefst op korte termijn. Vooral de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever is daarmee geholpen. 

Notitie (her)ontwikkeling huidig gemeentelijk vastgoed

Inleiding
De huidige financiële crisis, met haar weerslag op onze gemeente en de uitwerking ervan in het ‘Scherp aan de wind’-programma,  de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed en het realisatieproces daarvan geven nadrukkelijk aanleiding tot herbezinning.

Het verloop van sommige bouwprojecten (w.o. ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed) binnen de gemeente Katwijk is verschillend te noemen. Sommige projecten kennen een lang voortraject, andere projecten kennen forse budgetoverschrijdingen. Er zijn ook (risicovolle) projecten die geen doorgang vinden omdat de stap voor een degelijk financieel onderzoek niet wordt genomen. Daarnaast zijn er ook projecten die de tekentafel nog niet hebben kunnen verlaten vanwege de (financiële) complexiteit en/of is er een link met de grondexploitatie-portefeuille van de gemeente Katwijk.

Bij het inzoomen op eerdere cases van (her)ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed springen – naast het succesvol huisvesten van organisaties en verenigingen – vooral de financiële consequenties in het oog.  De realisatie van het multifunctioneel centrum ‘Ons Huis’ en het verloop van het project De Coligny met een budgetoverschrijding van minstens 900.000 euro zijn hierbij illustratief.

Het project Oeverpolder  kent een lang voortraject. De huidige marktomstandigheden en de nieuwe visie op accommodatiebeleid (optimaal gebruik van bestaand gemeentelijk vastgoed) vragen nadrukkelijk om herbezinning van dit project.  De voortgangsmelding van het College betreffende de kernscenario’s Integraal Accommodatiebeleid (10/1/2012, zaaknummer 2008-28282) sluit aan op deze herbezinning en de aanleiding daartoe.

Het project Oeverpolder is gesitueerd tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum het Kwadrant. Sinds lange tijd wordt er gewerkt aan planvorming voor een multifunctioneel centrum op genoemde locatie.

Beoogd resultaat
Deze notitie  voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum en het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.   

Schrappen van het project Oeverpolder als multifunctionele voorziening biedt dus kansen ten aanzien van herverdeling van het gebruik van gemeentelijk vastgoed en het sluit aan bij de visie (en de noodzaak) om bestaand gemeentelijk vastgoed beter te benutten. Daarbij begint voor een aantal verenigingen de factor tijd een grote rol te spelen. Het risico van langdurig uitstel van planontwikkeling kan met zich mee brengen dat de gemeente op een later moment om uiteenlopende redenen geconfronteerd kan worden met (veel) hogere kosten.


Oplossingen voor (her)verdeling van gemeentelijk vastgoed:
-    Versterking van het cultureel cluster Tripodia. Aan Tripodia wordt een onderkomen voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en een volwaardig servicepunt van de bibliotheek toegevoegd.  De zoektocht van de wijkvereniging naar een nieuw onderkomen komt hiermee ten einde. Het probleem van een tekort aan ruimte en faciliteiten voor de bibliotheek Katwijk is hiermee opgelost. Het cultureel cluster Tripodia heeft reeds de beschikking over diverse zalen/ontvangstruimtes en een restaurant-faciliteit.  Met het toevoegen van genoemde functies en gelet op de ligging van Tripodia – in winkelcentrum Hoornespassage met haar parkeerfaciliteiten -  wordt hiermee een duurzame oplossing bereikt. Uitbreiding van Tripodia is hiervoor wel noodzakelijk. De oppervlakte van de huidige bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever valt hiermee vrij. 

-    Versterking van het zorgcentrum ‘Het Kwadrant’ en daarmee het Centrum van Jeugd en Gezin. Door het toevoegen van Cardea Katwijk(Jeugdzorg) ontstaat op deze locatie een volwaardig zorgcluster. De combinatie van Centrum van Jeugd en Gezin en een Jeugdzorgvoorziening op dezelfde locatie komt ons zeer wenselijk voor.  Tevens  kan in het Kwadrant (door herverdeling van de beschikbare ruimte of zonodig uitbreiding) worden voorzien in een extra woonservicevoorziening door de toevoeging van huisartsen en fysiotherapie.  

-    Door de voornoemde vrijval van de ruimte van de huidige bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever dienen zich kansen en mogelijkheden aan voor verenigingen die – naarstig – op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Een verhuizing van RTV Katwijk naar deze locatie behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden, zonodig in combinatie met een andere vereniging.

-    Voor het MoederKindcentrum Femke kan nieuwe huisvesting worden gerealiseerd in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie in Sporthal Cleijn Duin (zie Collegevoorstel met zaaknummer 2011-21165).

Met bovenstaande voorstellen wordt in eerste instantie beoogd een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk ter discussie te stellen.  Het College wordt verzocht deze voorstellen op financiële haalbaarheid te toetsen en een globale planning op te stellen voor wat betreft de uitvoering ervan.

Namens de VVD-fractie,
Edwin de Mol

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…