Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed - de Notitie


Zoals al aangekondigd zal op dinsdag 13 maart a.s. in de raadscommissie Welzijn een discussie worden gestart over een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed. Deze discussie zal worden gevoerd aan de hand van onderstaande notitie. Hopelijk leidt de behandeling van deze notitie allereerst tot het inzicht dat puzzelen met gemeentelijk vastgoed in meerdere opzichten zin heeft. Natuurlijk zetten we daarbij in op het bereiken van concrete resultaten, liefst op korte termijn. Vooral de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever is daarmee geholpen. 

Notitie (her)ontwikkeling huidig gemeentelijk vastgoed

Inleiding
De huidige financiële crisis, met haar weerslag op onze gemeente en de uitwerking ervan in het ‘Scherp aan de wind’-programma,  de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed en het realisatieproces daarvan geven nadrukkelijk aanleiding tot herbezinning.

Het verloop van sommige bouwprojecten (w.o. ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed) binnen de gemeente Katwijk is verschillend te noemen. Sommige projecten kennen een lang voortraject, andere projecten kennen forse budgetoverschrijdingen. Er zijn ook (risicovolle) projecten die geen doorgang vinden omdat de stap voor een degelijk financieel onderzoek niet wordt genomen. Daarnaast zijn er ook projecten die de tekentafel nog niet hebben kunnen verlaten vanwege de (financiële) complexiteit en/of is er een link met de grondexploitatie-portefeuille van de gemeente Katwijk.

Bij het inzoomen op eerdere cases van (her)ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed springen – naast het succesvol huisvesten van organisaties en verenigingen – vooral de financiële consequenties in het oog.  De realisatie van het multifunctioneel centrum ‘Ons Huis’ en het verloop van het project De Coligny met een budgetoverschrijding van minstens 900.000 euro zijn hierbij illustratief.

Het project Oeverpolder  kent een lang voortraject. De huidige marktomstandigheden en de nieuwe visie op accommodatiebeleid (optimaal gebruik van bestaand gemeentelijk vastgoed) vragen nadrukkelijk om herbezinning van dit project.  De voortgangsmelding van het College betreffende de kernscenario’s Integraal Accommodatiebeleid (10/1/2012, zaaknummer 2008-28282) sluit aan op deze herbezinning en de aanleiding daartoe.

Het project Oeverpolder is gesitueerd tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum het Kwadrant. Sinds lange tijd wordt er gewerkt aan planvorming voor een multifunctioneel centrum op genoemde locatie.

Beoogd resultaat
Deze notitie  voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum en het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.   

Schrappen van het project Oeverpolder als multifunctionele voorziening biedt dus kansen ten aanzien van herverdeling van het gebruik van gemeentelijk vastgoed en het sluit aan bij de visie (en de noodzaak) om bestaand gemeentelijk vastgoed beter te benutten. Daarbij begint voor een aantal verenigingen de factor tijd een grote rol te spelen. Het risico van langdurig uitstel van planontwikkeling kan met zich mee brengen dat de gemeente op een later moment om uiteenlopende redenen geconfronteerd kan worden met (veel) hogere kosten.


Oplossingen voor (her)verdeling van gemeentelijk vastgoed:
-    Versterking van het cultureel cluster Tripodia. Aan Tripodia wordt een onderkomen voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en een volwaardig servicepunt van de bibliotheek toegevoegd.  De zoektocht van de wijkvereniging naar een nieuw onderkomen komt hiermee ten einde. Het probleem van een tekort aan ruimte en faciliteiten voor de bibliotheek Katwijk is hiermee opgelost. Het cultureel cluster Tripodia heeft reeds de beschikking over diverse zalen/ontvangstruimtes en een restaurant-faciliteit.  Met het toevoegen van genoemde functies en gelet op de ligging van Tripodia – in winkelcentrum Hoornespassage met haar parkeerfaciliteiten -  wordt hiermee een duurzame oplossing bereikt. Uitbreiding van Tripodia is hiervoor wel noodzakelijk. De oppervlakte van de huidige bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever valt hiermee vrij. 

-    Versterking van het zorgcentrum ‘Het Kwadrant’ en daarmee het Centrum van Jeugd en Gezin. Door het toevoegen van Cardea Katwijk(Jeugdzorg) ontstaat op deze locatie een volwaardig zorgcluster. De combinatie van Centrum van Jeugd en Gezin en een Jeugdzorgvoorziening op dezelfde locatie komt ons zeer wenselijk voor.  Tevens  kan in het Kwadrant (door herverdeling van de beschikbare ruimte of zonodig uitbreiding) worden voorzien in een extra woonservicevoorziening door de toevoeging van huisartsen en fysiotherapie.  

-    Door de voornoemde vrijval van de ruimte van de huidige bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever dienen zich kansen en mogelijkheden aan voor verenigingen die – naarstig – op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Een verhuizing van RTV Katwijk naar deze locatie behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden, zonodig in combinatie met een andere vereniging.

-    Voor het MoederKindcentrum Femke kan nieuwe huisvesting worden gerealiseerd in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie in Sporthal Cleijn Duin (zie Collegevoorstel met zaaknummer 2011-21165).

Met bovenstaande voorstellen wordt in eerste instantie beoogd een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk ter discussie te stellen.  Het College wordt verzocht deze voorstellen op financiële haalbaarheid te toetsen en een globale planning op te stellen voor wat betreft de uitvoering ervan.

Namens de VVD-fractie,
Edwin de Mol

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!