dinsdag 21 februari 2012

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed (met video)


Gistermiddag heb ik namens de VVD-fractie een notitie aangeboden aan de voorzitter van de Raadscommissie Welzijn, met het verzoek deze te agenderen voor de eerstvolgende vergadering (13 maart a.s.). Deze notitie voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum. Met het project Oeverpolder wordt o.a. een multifunctionele accommodatie bedoeld, welke gerealiseerd zou moeten worden aan de Hoorneslaan, tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum Het Kwadrant.

Tevens voorziet deze notitie in het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.   

Zalencentrum Tripodia
Dit geldt bijvoorbeeld voor Tripodia, waaraan ten eerste wijkfaciliteiten en een servicepunt van de Bibliotheek toegevoegd kunnen worden. Bijkomend voordeel hierbij is dat de huidige vestiging van de bibliotheek Hoornes-Rijnsoever beschikbaar komt voor huisvesting van andere verenigingen, al dan niet naarstig op zoek naar nieuwe huisvesting. In de notitie wordt in dit verband RTV Katwijk als optie genoemd.  

Andere nieuwe mogelijkheden doen zich voor met betrekking tot zorgcentrum 'het Kwadrant'. Het toevoegen van Cardea Katwijk (Jeugdzorg) aan dit zorgcentrum lijkt ons wenselijk, mede gelet op het Centrum voor Jeugd en Gezin wat hierin is gevestigd. Wellicht kan door herschikking of desnoods uitbreiding van dit gebouw een volwaardig zorgcluster worden gerealiseerd door het toevoegen van huisartsen en fysiotherapie. 

Tevens ontstaat voor het MoederKindcentrum Femke - eveneens een beoogd gebruiker van het wat ons betreft te schrappen project Oeverpolder - een mogelijkheid voor nieuwe huisvesting in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie in Sporthal Cleijn Duin.

Met het schrappen van het multifunctioneel project Oeverpolder wordt een aantal voordelen behaald:
1. Efficiënt gebruik van huidig gemeentelijk vastgoed en daarmee het schrappen van Oeverpolder; 
3. Een op maat gesneden zorgcluster;
4. Nieuwe huisvesting voor verenigingen, bijv. RTV Katwijk;
5. Efficiënt gebruik van (toekomstige) multifunctionele faciliteiten in sporthal Cleijn Duin.

Update: zie interview bij RTV Katwijk: Met de notitie - binnenkort o.a. op deze blog - willen we de discussie over een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed aanzwengelen. We zullen zien welke (duurzame) resultaten dit gepuzzel met gemeentelijk vastgoed tot gevolg zal hebben!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten