Doorgaan naar hoofdcontent

Schriftelijke vragen toezicht en handhaving

Vandaag heb ik, namens de fractie, de volgende schriftelijke vragen ingediend met als onderwerp toezicht en handhaving:

Aan de burgemeester en het college van de gemeente Katwijk

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake toezicht en handhaving fysieke leefomgeving

Geachte burgemeester, geacht College,

Inwoners en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat sprake is van effectief toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Deze opdracht vormt een dagelijkse en constante uitdaging. Dat blijkt ondermeer uit een eerder persbericht over vuurwerkschade. Daarnaast geven de zgn. ‘bijwerkingen’ van de nieuwe Drank- en Horecawet reden tot zorg, mede gelet op de reeds bestaande problematiek van jeugdgroepen. Tevens is het goed om bij het nastreven van effectieve toezicht en handhaving oog te hebben voor nieuwe – succesvolle – initiatieven. Niet in de laatste plaats spreekt het voor zich dat met belangstelling naar het handhavingsplan voor 2014 van het GOA-team wordt uitgekeken.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-fractie de navolgende vragen aan de burgemeester en aan het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

1. Vuurwerkschade en vernielzucht.
Uit een eerder dit jaar verschenen persbericht van de gemeente Katwijk blijkt dat de schade aan publieke eigendommen als gevolg van vuurwerk in onze gemeente € 78.000,- bedraagt.  In hetzelfde persbericht wordt gemeld dat er voorlichting is gegeven op scholen.
a.  Kan uit voornoemd persbericht worden opgemaakt dat er geen voorlichting is gegeven binnen de jongerencentra? Waarom  is het plaatselijke jongerenwerk (SKA Oud&Nieuw) niet betrokken bij de uitvoering van de voorlichtingscampagne?
b. Is er tijdens de afgelopen jaarwisseling voor een andere aanpak c.q. strategie gekozen voor wat betreft de inzet van GOA’s ten aanzien van hun handhavingstaken op dit punt?  Waarom wel/niet?
c. Welke specifieke inzet m.b.t. handhaving is er gepleegd door de wijkagenten?
d. Op welke manier kan de mate van samenwerking door verschillende partijen (politie, jongerenwerk, GOA’s, etc.) nog verder worden geïntensiveerd om het schadebedrag structureel (niet alleen tijdens de jaarwisseling) aanzienlijk te kunnen verlagen?

2. Jeugdgroepen in de gemeente Katwijk.
Uit de Nota Veiligheidsbeleid 2012-2016 (zaaknummer 2011-024728) blijkt dat er in 2011 één criminele jeugdgroep en elf hinderlijke jeugdgroepen actief zijn binnen de gemeente Katwijk.
a. Hoeveel jeugdgroepen, naar categorie, zijn er nu actief in de gemeente Katwijk?
b. Zijn er extra probleemoplossende en bestrijdende acties genomen, naast de beschreven acties uit voornoemde nota? Zo ja, welke?


3. Inzet van de jeugdboa
In een groeiend aantal gemeenten wordt een zogeheten Jeugd-boa ingezet, of wordt die inzet overwogen. De Jeugdboa werkt integraal aan de volgende thema’s: aanpak hangplekken, school en veiligheid, alcohol, zorg- en risicosignalen en schoolverzuim.
a. Is het College bereid om de inzet (inclusief opleiding en training) van zogeheten Jeugdboa’s in de gemeente Katwijk te overwegen, mede in het licht van de nieuwe Drank- en Horecawet en de nieuwe Jeugdhulpwet en de weerbarstige praktijk bij de uitvoering van beide wetten?

4. Handhavingsplan team GOA’s 2014
a. Welke prioriteiten kent het Handhavingsplan 2014 en in hoeverre is er verschil met 2013? Welke ontwikkelingen/ervaringen liggen aan de eventuele verschuiving(en) in prioriteiten ten grondslag?
b. In hoeverre wordt (ook) in 2014 geïnvesteerd in betrokkenheid van inwoners bij de dagelijkse handhavingspraktijk?
c. Wat kan gezegd worden over de mate van inzet van GOA-bikers in 2014?

Update: klik hier voor de beantwoording van bovenstaande vragen door het College. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!