Doorgaan naar hoofdcontent

Schriftelijke vragen toezicht en handhaving

Vandaag heb ik, namens de fractie, de volgende schriftelijke vragen ingediend met als onderwerp toezicht en handhaving:

Aan de burgemeester en het college van de gemeente Katwijk

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake toezicht en handhaving fysieke leefomgeving

Geachte burgemeester, geacht College,

Inwoners en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat sprake is van effectief toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Deze opdracht vormt een dagelijkse en constante uitdaging. Dat blijkt ondermeer uit een eerder persbericht over vuurwerkschade. Daarnaast geven de zgn. ‘bijwerkingen’ van de nieuwe Drank- en Horecawet reden tot zorg, mede gelet op de reeds bestaande problematiek van jeugdgroepen. Tevens is het goed om bij het nastreven van effectieve toezicht en handhaving oog te hebben voor nieuwe – succesvolle – initiatieven. Niet in de laatste plaats spreekt het voor zich dat met belangstelling naar het handhavingsplan voor 2014 van het GOA-team wordt uitgekeken.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-fractie de navolgende vragen aan de burgemeester en aan het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

1. Vuurwerkschade en vernielzucht.
Uit een eerder dit jaar verschenen persbericht van de gemeente Katwijk blijkt dat de schade aan publieke eigendommen als gevolg van vuurwerk in onze gemeente € 78.000,- bedraagt.  In hetzelfde persbericht wordt gemeld dat er voorlichting is gegeven op scholen.
a.  Kan uit voornoemd persbericht worden opgemaakt dat er geen voorlichting is gegeven binnen de jongerencentra? Waarom  is het plaatselijke jongerenwerk (SKA Oud&Nieuw) niet betrokken bij de uitvoering van de voorlichtingscampagne?
b. Is er tijdens de afgelopen jaarwisseling voor een andere aanpak c.q. strategie gekozen voor wat betreft de inzet van GOA’s ten aanzien van hun handhavingstaken op dit punt?  Waarom wel/niet?
c. Welke specifieke inzet m.b.t. handhaving is er gepleegd door de wijkagenten?
d. Op welke manier kan de mate van samenwerking door verschillende partijen (politie, jongerenwerk, GOA’s, etc.) nog verder worden geïntensiveerd om het schadebedrag structureel (niet alleen tijdens de jaarwisseling) aanzienlijk te kunnen verlagen?

2. Jeugdgroepen in de gemeente Katwijk.
Uit de Nota Veiligheidsbeleid 2012-2016 (zaaknummer 2011-024728) blijkt dat er in 2011 één criminele jeugdgroep en elf hinderlijke jeugdgroepen actief zijn binnen de gemeente Katwijk.
a. Hoeveel jeugdgroepen, naar categorie, zijn er nu actief in de gemeente Katwijk?
b. Zijn er extra probleemoplossende en bestrijdende acties genomen, naast de beschreven acties uit voornoemde nota? Zo ja, welke?


3. Inzet van de jeugdboa
In een groeiend aantal gemeenten wordt een zogeheten Jeugd-boa ingezet, of wordt die inzet overwogen. De Jeugdboa werkt integraal aan de volgende thema’s: aanpak hangplekken, school en veiligheid, alcohol, zorg- en risicosignalen en schoolverzuim.
a. Is het College bereid om de inzet (inclusief opleiding en training) van zogeheten Jeugdboa’s in de gemeente Katwijk te overwegen, mede in het licht van de nieuwe Drank- en Horecawet en de nieuwe Jeugdhulpwet en de weerbarstige praktijk bij de uitvoering van beide wetten?

4. Handhavingsplan team GOA’s 2014
a. Welke prioriteiten kent het Handhavingsplan 2014 en in hoeverre is er verschil met 2013? Welke ontwikkelingen/ervaringen liggen aan de eventuele verschuiving(en) in prioriteiten ten grondslag?
b. In hoeverre wordt (ook) in 2014 geïnvesteerd in betrokkenheid van inwoners bij de dagelijkse handhavingspraktijk?
c. Wat kan gezegd worden over de mate van inzet van GOA-bikers in 2014?

Update: klik hier voor de beantwoording van bovenstaande vragen door het College. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.