Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met (gemeentelijk) vastgoed loont

In Katwijk Noord (Hoornes en Rijnsoever) komt géén multifunctioneel gemeenschapshuis. In 2013 heeft de gemeenteraad nog beslist dat in iedere kern een gemeenschapshuis zou worden gerealiseerd. Het College heeft inmiddels dus anders besloten op basis van een behoefteonderzoek onder bewoners in de wijk.

Ik vind het een opmerkelijk besluit. Ten eerste kunnen, gelet op de respons, vraagtekens worden geplaatst bij de waarde van dit behoefteonderzoek. Het is nogal een boude stelling dat er geen behoefte zou zijn aan een gemeenschapshuis. De eerdergenoemde respons maakt het behoefteonderzoek in ieder geval niet geloofwaardig. Daarbij, en dat is belangrijker, wordt met geen woord gerept over de uitkomst van de behoeftepeiling bij een aantal organisaties met een huisvestingsvraagstuk.

Het valt te vrezen dat de gemeente Katwijk geen totaaloverzicht heeft van instellingen/organisaties met een huisvestingsprobleem en de beschikbare oppervlakte aan (gemeentelijk) vastgoed. Als de gemeente dat wel in kaart zou hebben gebracht en zou een ander besluit zijn gevallen, denk ik. Het kennelijke gebrek aan overzicht werkt een 'hap-snapbeleid' in de kaart. Men breekt een multifunctioneel centrum af (Tripodia) en vervolgens wordt over een jaar besloten om een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen. Het zou zomaar kunnen dat dit scenario bewaarheid wordt en dat men na verloop van tijd toch weer teruggrijpt op het 'doormodder-dossier' Oeverpolder. Met andere woorden; verspilling van belastinggeld in optima forma.

In mijn tijd als raadslid heb ik aandacht gevraagd om van Tripodia een multifunctioneel gemeenschapshuis te maken. Zodoende kan ruimte worden gecreëerd voor de bibliotheek, de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en andere organisaties/instellingen met een bekend huisvestingsprobleem. Zoals bijvoorbeeld de organisaties die in het behoefteonderzoek worden genoemd.  

Overigens kan tevens de gemeente het initiatief nemen om organisaties te vragen om hun intrek te nemen in zo'n gemeenschapshuis. Neem nu bijvoorbeeld de Christengemeente Live! in Katwijk. Deze is nu gehuisvest in de bunker (het voormalige Postkantoor) aan het Baljuwplein. In het kader van de dorpsverfraaiing is het wellicht een idee om dit gebouw te slopen. Zodoende kan van het Baljuwplein eindelijk eens een mooi (multifunctioneel) plein worden gemaakt. Genoemde Christengemeente kan dan bijvoorbeeld verkassen naar Tripodia.

Zo zijn er nog wel meer opties mogelijk waarbij zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Het is een kwestie van puzzelen maar dan moet de wil om te puzzelen natuurlijk wel aanwezig zijn. Daar lijkt het helaas niet op. De voorgenomen nieuwbouw voor de bibliotheek blijft in termen van efficiënt gebruik van (gemeentelijk) vastgoed natuurlijk een 'inkoppertje'.

Zonder oog te hebben voor de jaarlijkse exploitatiekosten zal waarschijnlijk een overgrote meerderheid van de Raad instemmen met nieuwbouw voor de (hoofd)bibliotheek. Jammer, want de meerwaarde van de bibliotheek ligt - in mijn ogen - juist in samenwerking met andere organisaties. Het heeft wat mij betreft veel meer charme als bijvoorbeeld een schrijver een lezing houdt in De Schuit, of dat een activiteit gericht op lezen en schrijven plaatsvindt in De Schelp of in Tripodia.

Zeker, deze activiteiten vinden dan niet plaats in de hoofdbibliotheek. Maar wat maakt dat uit? Waar het om gaat in bovenstaand voorbeeld is dat beide gebouwen zich bevinden in een wijk met veel bewoners van verschillende herkomst en met taalachterstand. Zo wordt beschikbare ruimte beter benut, is de bibliotheek zichtbaar in de wijk en krijgt vernieuwbouw een kans (aan de Schelpendam). Voilá. Het is maar net in hoeverre men bereid is om verder te denken dan de makkelijke 'nieuwbouw-optie' te benutten. Uiteindelijk gaat het om gemeenschapsgeld. Dat mag best wat bloed, zweet en tranen kosten om de beste 'deal' voor elkaar te krijgen. Ik wens de gemeenteraad daarbij veel succes.Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…