Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met (gemeentelijk) vastgoed loont

In Katwijk Noord (Hoornes en Rijnsoever) komt géén multifunctioneel gemeenschapshuis. In 2013 heeft de gemeenteraad nog beslist dat in iedere kern een gemeenschapshuis zou worden gerealiseerd. Het College heeft inmiddels dus anders besloten op basis van een behoefteonderzoek onder bewoners in de wijk.

Ik vind het een opmerkelijk besluit. Ten eerste kunnen, gelet op de respons, vraagtekens worden geplaatst bij de waarde van dit behoefteonderzoek. Het is nogal een boude stelling dat er geen behoefte zou zijn aan een gemeenschapshuis. De eerdergenoemde respons maakt het behoefteonderzoek in ieder geval niet geloofwaardig. Daarbij, en dat is belangrijker, wordt met geen woord gerept over de uitkomst van de behoeftepeiling bij een aantal organisaties met een huisvestingsvraagstuk.

Het valt te vrezen dat de gemeente Katwijk geen totaaloverzicht heeft van instellingen/organisaties met een huisvestingsprobleem en de beschikbare oppervlakte aan (gemeentelijk) vastgoed. Als de gemeente dat wel in kaart zou hebben gebracht en zou een ander besluit zijn gevallen, denk ik. Het kennelijke gebrek aan overzicht werkt een 'hap-snapbeleid' in de kaart. Men breekt een multifunctioneel centrum af (Tripodia) en vervolgens wordt over een jaar besloten om een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen. Het zou zomaar kunnen dat dit scenario bewaarheid wordt en dat men na verloop van tijd toch weer teruggrijpt op het 'doormodder-dossier' Oeverpolder. Met andere woorden; verspilling van belastinggeld in optima forma.

In mijn tijd als raadslid heb ik aandacht gevraagd om van Tripodia een multifunctioneel gemeenschapshuis te maken. Zodoende kan ruimte worden gecreëerd voor de bibliotheek, de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en andere organisaties/instellingen met een bekend huisvestingsprobleem. Zoals bijvoorbeeld de organisaties die in het behoefteonderzoek worden genoemd.  

Overigens kan tevens de gemeente het initiatief nemen om organisaties te vragen om hun intrek te nemen in zo'n gemeenschapshuis. Neem nu bijvoorbeeld de Christengemeente Live! in Katwijk. Deze is nu gehuisvest in de bunker (het voormalige Postkantoor) aan het Baljuwplein. In het kader van de dorpsverfraaiing is het wellicht een idee om dit gebouw te slopen. Zodoende kan van het Baljuwplein eindelijk eens een mooi (multifunctioneel) plein worden gemaakt. Genoemde Christengemeente kan dan bijvoorbeeld verkassen naar Tripodia.

Zo zijn er nog wel meer opties mogelijk waarbij zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Het is een kwestie van puzzelen maar dan moet de wil om te puzzelen natuurlijk wel aanwezig zijn. Daar lijkt het helaas niet op. De voorgenomen nieuwbouw voor de bibliotheek blijft in termen van efficiënt gebruik van (gemeentelijk) vastgoed natuurlijk een 'inkoppertje'.

Zonder oog te hebben voor de jaarlijkse exploitatiekosten zal waarschijnlijk een overgrote meerderheid van de Raad instemmen met nieuwbouw voor de (hoofd)bibliotheek. Jammer, want de meerwaarde van de bibliotheek ligt - in mijn ogen - juist in samenwerking met andere organisaties. Het heeft wat mij betreft veel meer charme als bijvoorbeeld een schrijver een lezing houdt in De Schuit, of dat een activiteit gericht op lezen en schrijven plaatsvindt in De Schelp of in Tripodia.

Zeker, deze activiteiten vinden dan niet plaats in de hoofdbibliotheek. Maar wat maakt dat uit? Waar het om gaat in bovenstaand voorbeeld is dat beide gebouwen zich bevinden in een wijk met veel bewoners van verschillende herkomst en met taalachterstand. Zo wordt beschikbare ruimte beter benut, is de bibliotheek zichtbaar in de wijk en krijgt vernieuwbouw een kans (aan de Schelpendam). Voilá. Het is maar net in hoeverre men bereid is om verder te denken dan de makkelijke 'nieuwbouw-optie' te benutten. Uiteindelijk gaat het om gemeenschapsgeld. Dat mag best wat bloed, zweet en tranen kosten om de beste 'deal' voor elkaar te krijgen. Ik wens de gemeenteraad daarbij veel succes.Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …