dinsdag 22 oktober 2013

Vastgoedvragen beantwoord - deel 2

De vragen over vastgoed betroffen ook het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool. Een interessant gebouw met vele mogelijkheden, zowel voor onderwijs als voor andere doeleinden. De toekomstige bestemming is nog onduidelijk. Wellicht krijgt het gebouw een gecombineerde onderwijs- en zorgfunctie of het krijgt een andere bestemming (en/of het pand wordt verkocht). Een zorgbestemming zou tevens een goed alternatief kunnen zijn. Die mogelijkheid heb ik al eens eerder geopperd. Het is in ieder geval te hopen dat het ruimtetekort van "de Windvang" wordt opgelost.
School voor speciaal onderwijs "de Windvang"

Het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool wacht op een nieuwe bestemming. Dit voorjaar werd "de Windvang" (school voor speciaal onderwijs) genoemd als toekomstige gebruiker van dit schoolgebouw, gelet op het ruimtetekort van deze school.Vraag en antwoord:
a. Welke voortgang kan nu worden gemeld als het gaat om de herbestemming van de Mauritsschool?
De voormalige Prins Mauritsschool
Zoals het er nu naar uitziet, zal de school de onderwijsbestemming houden, echter tijdelijk (voor de duur van een verbouwing) worden verhuurd aan een niet-onderwijsgebruiker. De scholen zijn er voorlopig nog niet uit of de Prins Mauritsschool kan worden benut. Op dit moment is men vooral bezig met de inhoudelijke vormgeving; Passend onderwijs komt eraan. De aandacht zit op dit moment vooral in het vormgeven van het samenwerkingsverband. Huisvesting volgt op de inhoudelijke vormgeving. Het moet niet voor onmogelijk worden gehouden dat de Prins Mauritsschool uiteindelijk toch de onderwijsbestemming gaat verliezen/kan worden herbestemd of onderdeel wordt van een herontwikkeling. 

b. Welke voortgang kan worden gemeld als het gaat om het oplossen van het ruimtetekort van "de Windvang"?
Het ruimtetekort van "de Windvang" is in eerste instantie een zaak van het schoolbestuur/de school. Mogelijk kan het actuele tekort aan ruimte worden opgelost door gebruik te maken van leegstand bij scholen elders in de wijk. Het toenemende tekort op de lange(re) termijn vergt een andere structurele oplossing. Op dit moment valt die echter nog niet aan te geven (zie onder a.). 

c. Hoe staat het College tegenover de vorming van Integrale Kindcentra (waarbij relevante onderwijs- en zorgfuncties worden gebundeld), gelet op de invoering van het Passend Onderwijs en de komende transitie van de Jeugdzorg
Daar waar gemeente en onderwijspartners mogelijkheden zien om onderwijs- en zorgfuncties met elkaar te verbinden staat het College hier positief tegenover. Op dit moment werken de betrokken partijen aan Passend Onderwijs en Jeugdzorg. De stelselherzieningen worden integraal en in gezamenlijkheid voorbereid. In 2014 zal het ondersteuningsplan Onderwijs besproken worden met de gemeente. Hierin wordt de verbinding met Jeugdhulpverlening aangebracht. Omgekeerd geldt hetzelfde met het beleidsplan transitie Jeugd. 
  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten