Doorgaan naar hoofdcontent

De megamoskee als olifant in de porseleinkast

Er komt vrijwel zeker opnieuw een groot Islamitisch centrum in Gouda. Op de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne zal een megamoskee verrijzen met daarbij huisvesting voor een kinderdagcentrum en een school voor speciaal onderwijs. Zoals bij iedere nieuwe moskee worden er bij de realisatie ervan telkens dezelfde fouten gemaakt.  Een overzicht:

De naamgeving.
We hebben er de mond van vol dat (de Nederlandse) taal belangrijk is, en terecht. Deze megamoskee draagt de naam El Wahda. Dit betekent De Eenheid. Waarom noemen we dergelijke gebedshuizen dan niet gewoon zo? Het hanteren van Arabische namen voor in beginsel Nederlandse instellingen zorgt ervoor dat dergelijke termen gemeengoed worden. Daarmee wordt een tegenstrijdig signaal afgegeven aan groepen met bijvoorbeeld een Arabische achtergrond met een taalachterstand.

De ruimtelijke aspecten.


De praktijk wijst uit dat bij de bouw meestal wordt gekozen voor verhoudingsgewijs veel te grote opvallende complexen met een niet-Nederlands uiterlijk. De grootte van de gemiddelde moskee zorgt  er dikwijls voor dat bestaande cultuur-historische gebouwen of bebouwing en de bewoners ervan in de verdrukking komen. Vanwege de capaciteit ontstaan parkeerproblemen, verkeersdruk, geluidsoverlast en waardedaling van aldaar aanwezige koophuizen. Waarom moet er per sé worden gekozen voor een kolossaal en allesbepalend bouwwerk? Waarom wordt niet gebruikgemaakt van reeds bestaand gemeentelijk vastgoed?

Onbalans in toepassing Grondwetsartikelen.
De vrijheid van godsdienst staat als een huis. Dat ten eerste. Dat mag echter niet betekenen dat bij de toepassing van dit grondwetsartikel andere artikelen uit dezelfde Grondwet zomaar worden weggedrukt bij de realisatie van moskeeën of gebedshuizen van andere religies. Tevens mag het niet zo zijn dat met gebruikmaking van de godsdienstvrijheid vervolgens onvrijheid in het algemeen wordt gepredikt en bijvoorbeeld discriminatie van vrouwen wordt bepleit. De casus in Gouda is hiervoor illustratief. De uitgelekte notitie waarin melding wordt gemaakt van bezwaren over de aanwezigheid van werkende vrouwen in de naastgelegen school en/of kinderdagverblijf zegt genoeg. Alleen al dit bezwaar moet aanleiding zijn voor een streep door het project. Immers, degenen die problemen hebben met werkende vrouwen in het algemeen vertonen onaangepast gedrag. Daar past geen beloning bij in de vorm van een megamoskee. De realiteit is helaas anders. Er komt nu een aparte ingang...

Financiering
Financiering van moskeeën door buitenlandse overheden, islamitische missieorganisaties en welgestelden vindt reeds enkele decennia plaats in Nederland. Vanwege de scheiding tussen kerk en staat is de mate van overheidsinmenging beperkt. Het komt er dus op neer dat de weerbaarheid van de in Nederland gevestigde moskeeën zelf die de risico's van buitenlandse financiering kan beperken. Gelet op de cultuur en politiek in de Arabische wereld met landen als Saoedi-Arabië, Marokko en Turkije is het op z'n zachts gezegd een waagstuk om puur en alleen te vertrouwen op de weerbaarheid van afzonderlijke moskee-besturen. Immers, wie betaalt, bepaalt met alle gevolgen van dien voor de 'preek' die aldaar wordt gehouden. Daarbij lijkt het mij nogal gemakkelijk om een buitenlandse geldbron (bijv. van salafistische origine) om te toveren tot een goede-doelen stichting van Nederlandse bodem. In het licht van de huidige ontwikkelingen (in het Midden-Oosten) is er alle reden om wantrouwend te zijn en uit een ander vaatje te gaan tappen.

Met het groeiende aantal megamoskeeën als 'olifant' en Nederland als democratische rechtsstaat en open samenleving (de porseleinkast) is het zaak om te zorgen dat de 'porseleinkast' niet onherstelbaar wordt beschadigd. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen en reikt verder dan een gemeentelijke aangelegenheid. In de beperking toont zich de meester...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…