Doorgaan naar hoofdcontent

Duurzaamheid is belangrijk; ook op zondag

"Inwoners moeten worden gestimuleerd om in de eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie", "zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving is belangrijk", "een mooie en schone omgeving nodigt uit om er met plezier gebruik van te maken en ook zelf schoon te houden". Zomaar wat uitspraken van de drie collegepartijen als het gaat om het - natuurlijk volkomen terechte - belang van een schone leefomgeving en milieubewustzijn.

In de weerbarstige praktijk is het nog lastig genoeg om dergelijke prachtige voornemens en standpunten in ere te houden. Onlangs heeft het College van B&W besloten tot een proef van zes maanden voor het parkeren van bezoekers van de vernieuwde Triumfatorkerk met een zondagopenstelling van de gemeentelijke parkeergarage. Op die manier wordt extra drukte en verkeershinder rondom het marktterrein en de Piet Heinlaan tegengegaan. Tevens zal deze openstelling zoekgedrag in de wijk tegengaan, zo luidt de onderbouwing van dit besluit.

Wat heeft deze maatregel te maken met het bevorderen van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid? Niet heel veel, denk ik.

In de eerste plaats haalt de gemeente, uit oogpunt van milieubewustzijn, geen voordeel uit het feit dat de parkeerruimte (in de directe omgeving) beperkt is. Een oproep tot terughoudendheid van autogebruik, het promoten van de fiets als vervoermiddel, het grote belang van bewegen, bewustzijn ten aanzien van overlast voor omwonenden, een schone leefomgeving en wijzen op de uitstoot van stikstofoxiden, had meer voor de hand gelegen. Ook een proef met een autoloze zondag had mensen tot andere, meer milieubewuste, gedachten kunnen brengen. Het feit dat op zondag geen sprake is van betaald parkeren helpt in dat opzicht ook al niet mee.

Ten tweede moet de lokale overheid zich neutraal opstellen. Als in het ene geval een verzoek van een religieuze groepering voor een grotere ruimte wordt afgewezen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid terwijl tegelijkertijd in een ander geval comfort wordt geboden bij een te verwachten parkeerproblematiek, dan zegt dat iets over geloofwaardigheid. Immers, hier ligt voor het betreffende kerkbestuur óók een eigen verantwoordelijkheid. Namelijk het aan de orde stellen van het excessieve autogebruik onder haar kerkleden en het anticiperen daarop.

Tevens, maar dat is een gepasseerd station, had de gemeente de woonomgeving als uitgangspunt moeten nemen bij het verlenen van toestemming voor het hergebruik van een kerk. In een gebied waar reeds een zwembad is gevestigd geeft de daarmee gepaardgaande parkeerbehoefte onevenredige druk op de kwaliteit van de leefomgeving. De nieuwbouw van het zwembad zal dit probleem niet verkleinen. Het is dus de vraag of het verstandig was om tevens een nieuwe, drukbezochte kerk in dat gebied te vestigen.

Het is jammer dat het College juist deze casus, met veel voorzieningen op een klein oppervlak, de grote behoefte aan parkeerruimte en als gevolg daarvan een kwetsbare en niet schone leefomgeving voor omwonenden, niet aangrijpt bij het bevorderen van meer bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid. In feite wordt een kans voor open doel gemist als men daadwerkelijk iets wil met milieubewustzijn, het belang van een schone leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Kortom, het is te hopen dat het blijft bij een proef van zes maanden en dat men (College en Raad) volop aan de slag gaat met het creëren van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid in de weerbarstige lokale praktijk. Zo niet dan ligt, mede gelet op andere onderwerpen, voor het College een duurzaam geloofwaardigheidsprobleem op de loer...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…